FASP – Facilitarea Autodepășirii prin Stagii de Practică

Facilitarea participării la programe de învățare la locul de muncă pentru 182 de elevi din învățământul secundar și/sau terțiar non-universitar, din regiunile Centru, Vest, Sud-Est, Sud Muntenia și Sud-Vest Oltenia, prin crearea de parteneriate între unitățile/instituțiile de învățământ și sectorul privat, dar și prin organizarea de stagii de practică, centrate pe formarea și dezvoltarea de competențe profesionale și transversale, cerute pe piața muncii. POCU/633/6/14/130686:

Finanțat de: Uniunea Europeană/Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Capital Uman
Durată Proiect: august 2020 – iulie 2022 (24 de luni)
Buget: 2,287,869.90 lei
Proiect aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU 2014-2020), Axa prioritară 6: Educație și competențe, Obiectivul specific 6.14.

Despre Proiect

Fundația ADEPT Transilvania, în calitate de beneficiar, implementează, în parteneriat cu Asociația de Reconstrucție Dezvoltare și Inovare Socială (A.R.D.I.S.), proiectul “FASP – Facilitarea Autodepășirii prin Stagii de Practică” POCU/633/6/14/130686, Cod SMIS 2014+ 130686, în perioada 03.08.2020 – 02.08.2022 (24 luni).

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6: Educaţie şi competenţe, Obiectiv Specific (O.S.) 6.14: Creşterea participării la programe de învăţare la locul de muncă a elevilor şi ucenicilor din învăţământul secundar şi terţiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potenţial competitiv, identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă, conform SNCDI

Obiectivul General al Proiectului

Facilitarea participării la programe de învățare la locul de muncă pentru 182 de elevi din învățământul secundar și/sau terțiar non-universitar, din regiunile Centru, Vest, Sud-Est, Sud Muntenia și Sud-Vest Oltenia, prin crearea de parteneriate între unitățile/instituțiile de învățământ și sectorul privat, dar și prin organizarea de stagii de practică, centrate pe formarea și dezvoltarea de competențe profesionale și transversale, cerute pe piața muncii, inclusiv pentru categoriile de persoane dezavantajate, pe domenii de pregătire profesională, care pun accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv, identificate în SNC și în SNCDI, corelate cu programe specifice de consiliere și orientare în carieră, în vederea facilitării inserției pe piața muncii a viitorilor absolvenți de învățământ gimnazial, liceal, profesional și postliceal (ISCED 2, 3 si 4).

Rezultatele pe termen scurt și mediu pentru elevii participanți

Rezultatele pe termen scurt și mediu pentru elevii participanți se referă la:

  • efectuarea de stagii de practică,
  • consiliere profesională și de carieră,
  • posibilitate de angajare,
  • creșterea respectului de sine și a independenței,
  • îmbunătățirea sentimentului împlinirii profesionale.

Elevii vor avea transportul decontat și vor primi pachet alimentar zilnic.

Localizare Proiect

Regiunea Centru

județele
Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu

Regiunea Sud-Est

județele
Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea, Vrancea

Regiunea Vest

județele
Arad, Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș

Regiunea Sud-Vest Oltenia

județele
Olt, Dolj, Gorj, Mehedinți, Vâlcea

Regiunea Sud-Muntenia

județele
Argeș, Dâmbovița, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Prahova

Obiectivul Specific 1

Selectarea, recrutarea GT, organizarea și derularea de programe de învățare la locul de muncă (stagii de practică etc.) pentru 182 de elevi din învățământul secundar și/ sau terțiar non-universitar, din regiunile Centru, Vest, Sud-Est, Sud Muntenia și Sud-Vest Oltenia, și creșterea gradului de conștientizare, cu privire la oportunitățile oferite de stagiile de practică, precum și cu privire la principiile inovării sociale, tranziția către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și nediscriminare.

Obiectivul Specific 2

Furnizarea de servicii de consiliere și orientare profesională, axate pe dobândirea de competențe corelate cu necesitățile pieței muncii, pentru cei 182 elevi din învățământul secundar și/ sau tertiar non-universitar, din regiunile vizate de proiect

Obiectivul Specific 3

Dezvoltarea sistemului de învățare la locul de muncă, prin încheierea a cel puțin 15 parteneriate / convenții între unitățile de învățământ și companii, dar și prin dezvoltarea unui mecanism de relaționare și comunicare online (de tip platformă, cerere-ofertă), care va funcționa ca un liant între elevi și potentialii angajatori, devenind un element de inovare în România.

Obiectivul Specific 4

Îmbunătățirea competențelor și abilităților a 182 de elevi în domeniul TIC, dar și îmbunătățirea cunoștințelor în domeniul gestionării financiare personale, prin organizarea unor sesiuni de informare pe aceste domenii, monitorizarea gradului de creștere al competențelor și cunostințelor dobândite de grupul țintă, urmare a participării la activitățile proiectului și, de asemenea, stimularea competitivității în rândul elevilor și creșterea gradului de încredere al angajatorilor vizavi de capacitățile profesionale ale grupului țintă, prin intermediul unei competiții profesionale (concurs), cu acordarea a 35 de premii pentru cei mai buni.

Valoarea totală a proiectului este de 2,287,869.90 lei (din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE este de 1,944,689.41 lei, iar valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 343,180.49 lei) .

Mai multe detalii le găsiți pe pagina dedicata proiectului accesând următorul link: https://fundatia-adept.org/ro/projects/fasp-facilitarea-autodepasirii-prin-stagii-de-practica/